IMI AJD

Konferencja :: Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce

Historia

Głównym celem konferencji poświęconej zastosowaniom algebry jest umożliwienie spotkania i nawiązania współpracy naukowcom z różnych dziedzin wykorzystujących w swoich badaniach metody algebraiczne.

Rozmaite problemy w matematyce, logice czy informatyce są rozwiązywane przy użyciu narzędzi i idei algebraicznych. Spotkanie naukowe daje okazję prezentacji własnych wyników, poznania nowych trendów i pomysłów, a także ujednolicenia terminologii i metodologii. Pierwsza konferencja z cyklu Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce odbyła się w Zakopanem w maju 1997. Potraktowaliśmy ją jako lokalne spotkanie informatyków, matematyków i logików, głównie z ośrodków naukowych w Częstochowie, Katowicach, Opolu i Wrocławiu.

Konferencja nie doszłaby do skutku, gdyby nie życzliwe wsparcie wielu osób, między innymi Pani Profesor Katarzyny Hałkowskiej z Uniwersytetu Opolskiego, Pana Profesora Leonarda Bolca z IPI PAN, Pana Profesora Grzegorza Malinowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, Pana Profesora Jana Zygmunta z Uniwersytetu Wrocławskiego i wielu innych. Na początku mogliśmy także liczyć na finansowe wsparcie władz WSP w Częstochowie, co umożliwiło zorganizowanie następnych konferencji.

Każda kolejna konferencja spotykała się z większym zainteresowaniem, liczba uczestników z różnych ośrodków naukowych w Polsce, a z czasem także gości zagranicznych, rosła. Tematyka wygłaszanych wykładów dotyczyła nie tylko logiki czy informatyki, ale także równań funkcyjnych, teorii grafów, geometrii, lingwistyki, a nawet ekonomii i socjologii.

W związku z powyższym zdecydowaliśmy się reklamować konferencję jako Zastosowania Algebry. Od roku 2000 zmieniliśmy także termin majowy na przełom lutego i marca. Rozszerzone wersje wykładów wygłoszonych na konferencjach w latach 1997-98 ukazały się w specjalnych zeszytach Matematyki V i Matematyki VII, wydanych przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie AJD). Ponadto podwójne numery: 32(1/2) oraz 40(1/2) Bulletin of the Section of Logic były w całości poświęcone odpowiednio VI i X Konferencji Zastosowania Algebry. Publikacje pokonferencyjne ukazują się również corocznie w Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa, Mathematics.

Komitet Organizacyjny pragnie gorąco podziękować wszystkim ich uczestnikom za udział i za stworzenie wspaniałej, motywującej do pracy atmosfery.